เกี่ยวกับเรา
" บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - CGH "

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH เป็นกลุ่มบริษัทเงินลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท จุดเด่นของเราคือการเข้าบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่มีศักยภาพ เพื่อถือครองกิจการที่มีรากฐานมั่งคง จากนั้นปรับปรุงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารของทีมงานใน CGH และความได้เปรียบให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

CGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างที่ริเริ่มโดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เพื่อดำเนินการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว CGH จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน CGS เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมี CGS เป็นบริษัทหลักในเครือแทน

เป้าหมายสำคัญของ CGH คือ การสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่นักลงทุนของบริษัท โดยการพัฒนาบุคลากรในบริษัทประกอบกับแนวทางการบริหารงานแบบไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่ CGH เข้าไปบริหารเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น นอกจากนี้ CGH ได้ส่งเสริมและปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์การลงทุนแนวใหม่ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการแข่งขันและรองรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประวัติบริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นบริษัทลงทุนที่สามารถลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น การก่อตั้ง CGH เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย CGH ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 แทนที่หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ซึ่งได้เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน
ประวัติบริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นบริษัทลงทุนที่สามารถลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น การก่อตั้ง CGH เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย CGH ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 แทนที่หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ซึ่งได้เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th/ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เอกสารบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท
 • qwe

  qwe

 • คุณสดาวุธ เตชะอุบล

  ประธานกรรมการ

 • คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา

  รองประธานกรรมการ

 • คุณทอมมี่ เตชะอุบล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • คุณเดช นำศิริกุล

  กรรมการอิสระ

 • คุณนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

  กรรมการอิสระ

 • พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี

  กรรมการอิสระ

 • คุณจิตรมณี สุวรรณพูล

  กรรมการอิสระ

 • คุณพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

  กรรมการ

 • ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

  กรรมการ