สื่อมวลชนสัมพันธ์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ในปี 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างไปทั่วโลก นำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงอันเป็นผลจากมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นระยะเวลายาวนานข้ามปี และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สายการบิน รวมทั้งการส่งออกที่หดตัวรุนแรงจากความต้องการทั่วโลกที่ลดลง ความจำเป็นที่ต้องปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานทั่วประเทศ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19” โดยจัดเตรียมถุงน้ำใจจำนวนกว่า 10,000 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท และเงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากพนักงาน เพื่อส่งต่อปัจจัยและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

การจัดกิจกรรมฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค อีกทั้งดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำแต่ละชุมชนในการลงพื้นที่แต่ละครั้งอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดกิจกรรมฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี