สื่อมวลชนสัมพันธ์

ผถห. CGH อนุมัติแผนเพิ่มทุนแบบ GENERAL MANDATE จำนวน 430 ล้านหุ้น เพื่อขายพีพีในอนาคต

ผู้ถือหุ้น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ยกมือหนุนจ่ายเงินปันผลงวดปี”58 ในอัตรา 0.046 บาท/หุ้น เตรียมรับเงินเข้าประเป๋า 25 พ.ค.นี้ พร้อมอนุมัติออกตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท และเปิดขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดหรือ PP จำนวน 430 ล้านหุ้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต เสริมศักยภาพความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมามีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2558 ในอัตรา 0.046 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

พร้อมกันนี้ได้ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,015,571,370 บาท เป็น 5,553,543,822 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,462,027,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 5,553,543,822 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 522,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยหุ้นที่เพิ่มจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนเพิ่มเติม และส่วนเหลือให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CGH-W1 เนื่องจากบริษัทฯได้มีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ CGH-W1 จากอัตราการใช้สิทธิเดิม ราคาใช้สิทธิ 1.80 บาท/หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.624 บาท/หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.108 หุ้น

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนและธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

“ในอนาคต CGH ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง ควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามมองหาการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่าคณะผู้บริหารทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับ CGHต่อไป ” นายสดาวุธ กล่าวในที่สุด