ข้อตกลงการใช้งาน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) ได้พัฒนาเว็บไซต์นี้เพื่อการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ CGH และเพื่อเป็นการใช้ข้อมูลของ CGH เพื่อติดต่อกับผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานตามที่จะกล่าวต่อไป

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูล ข้อความ รูป สื่อบันทึกภาพและเสียง เนื้อหา สื่อประสม และวัสดุอื่นๆ (“วัสดุ”) ซึ่ง CGH เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ดังกล่าว บรรดาลิขสิทธ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ปรากฏบน หรือในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของ CGH

ท่านได้รับอนุญาตให้เรียกดูเว็บไซต์นี้ และทำซ้ำบางส่วนโดยการพิมพ์ ดาว์นโหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น โดยการดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ และเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานในเชิงธุรกิจ การค้าหากำไร หรือการแก้ไข หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสำเนากระดาษ หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การโพสต์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ข้อจำกัดความรับผิด

บรรดาข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรใช้อ้างอิงสำหรับวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และไม่ได้เป็นการรับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้อง ครบถ้วนแต่อย่างใด ทั้งนี้ CGH หรือพนักงานของบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง เพื่อการใช้งานหรือเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง CGH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ในเว็บไซต์นี้มีหลายจุดที่ท่านอาจได้รับการเสนอให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CGH เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และความพร้อมของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ CGH ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ หรือเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด

ความเป็นส่วนตัว

CGH อาจรวมรวบข้อมูลใด ๆ ระหว่างการใช้งานตามปกติของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้งาน และเพื่อใช้พัฒนาเว็บไซต์ต่อไป ในการรวบรวมดังกล่าวจะไม่มีผลของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้

ขอสงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ratinan@cgholdings.co.th