หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีฐานะเป็นบริษัทเอกชน ดำเนินกิจการบริหารกองทุนอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน Private Equity กองทุนรวมอสังหาริมทรัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันและรายย่อย ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 มีสินทรัพย์การลงทุนรวม 405,538 ล้านบาท (ประมาณ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) รับผิดชอบดูแลกองทุนทั้งสิ้น 206 กองทุน ทั้งนี้ ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพียงบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

MFC มีจุดแข็งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ยาวนานถึง 40 ปี ถึงแม้ว่าปัจจุบันตลาดการลงทุนจะมีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ MFC ยังคงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ด้วยแรงขับเคลื่อนสำคัญคือทีมงานมืออาชีพกว่า 280 คน และผู้จัดการกองทุนกว่า 24 คน ซึ่งทุกคนล้วนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองการลงทุนของของลูกค้าทุกๆราย

บริษัทในเครือ
  • บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)