ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH ดีเดย์เปิดจองซื้อ-ชำระราคาหุ้นเพิ่มทุน 22-28 พ.ค.นี้
18 พ.ค. 2558

CGH ดีเดย์เปิดจองซื้อ-ชำระราคาหุ้นเพิ่มทุน 22-28 พ.ค.นี้ บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) แจ้งผู้ถือหุ้นห้ามพลาด!!! เปิดจองซื้อ-ชำระราคาหุ้นเพิ่มทุน 22-28 พ.ค.นี้ ขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.30 บาท/หุ้น เตรียมนำเงินที่ได้กว่า 3.3 พันล้านบาท ไปขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้-กระจายความเสี่ยง รองรับเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,993,933,974 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บาท เป็นจำนวน 7,015,571,370 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,993,933,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท

ทั้งนี้ กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นในวันที่ 22-28 พ.ค.2558 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (66) 0-2205-7000 ต่อ 2300 2301 และ 2305

สำหรับในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.66 บาท ซึ่งจะเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความแข็งแกร่ง ทำให้สามารถเลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น" นายทอมมี่ กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Right Offering) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 427,704,853 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ตามที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ