ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่พัฒนาความรู้
21 ก.ค. 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กรกฎาคม 2560

“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่พัฒนาความรู้และทักษะสายอาชีพแก่เยาวชนทั่วประเทศ 

กับโครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช”

กรุงเทพฯ – บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีจีเอช” ขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์และแนวคิด “การลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Education Investment) เดินหน้าโครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช” (Education on Wheels by CGH) ล่าสุด ผนึกพลังนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่านลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมทักษะสายอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนบ้านนากอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 โรงเรียนประสบวิกฤติทางการศึกษา (โรงเรียน ICU) หวังให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายสามารถลงมือปฏิบัติงานต่างๆ ได้จริง พร้อมแนะแนวทางสู่เส้นทางอาชีพได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้เติบโตเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ดีในอนาคต

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ ‘ซีจีเอช’ กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่หลากหลายเพื่อผลตอบแทนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะโรงเรียนในโครงการไอซียูและโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพให้แก่เยาวชนและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เราจึงจัดตั้งโครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช” (Education on Wheels by CGH) ภายใต้แนวคิด “การลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน – Sustainable Education Investment” ขึ้น เพื่อเป็นภาพสะท้อนของการลงทุนด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยได้

โครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช” (Education on Wheels by CGH) เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เราได้ทำงานร่วมกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งทำหน้าที่ในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟสแรกจำนวน 50 โรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำหน้าที่คัดเลือกและฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะความสามารถให้กับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รวมถึงเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านงานช่างทั่วไป 2. ด้านคอมพิวเตอร์ และ 3. ด้านการเกษตร ซึ่งในแต่ละโรงเรียนนั้น จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน โดยได้เริ่มลงพื้นที่จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคกลางในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนจะขยายออกไปในภูมิภาคอื่นๆ จนครบ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ และล่าสุดกับการลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มนำร่องที่โรงเรียนบ้านนากอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อาจารย์ศรีเนียร พันธุ์คำวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หนึ่งใน 50 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ‘เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช’ กล่าวว่า “ทางโรงเรียนบ้านนากอกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโครงการฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสามารถของเยาวชนไทย และได้เข้ามาฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพให้แก่นักเรียนของเรา โดยทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) เข้ารับการอบรม เรียนรู้และฝึกทักษะด้านงานซ่อมคอมพิวเตอร์และงานด้านการเกษตร เพราะเห็นว่าทั้งสองวิชาสามารถต่อยอดความรู้และความชำนาญจนพัฒนาเป็นอาชีพให้กับเด็กๆ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในช่วงแรก มีความกังวลว่าเนื้อหาอาจจะมีความยากและค่อนข้างซับซ้อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอยู่บ้าง แต่ด้วยจุดเด่นของหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ที่มีความชัดเจนในแง่ของการค้นหาและดึงศักยภาพทางสายอาชีพในตัวเด็กออกมา โดยเฉพาะการฝึกให้เด็กๆ ได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น “พี่สอนน้อง” ที่ผู้สอนเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยภาษาท้องถิ่นเดียวกัน ในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ภายใต้การกำกับดูแลของพี่ๆ อาชีวศึกษาที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนอยากเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจในวิชาเรียนอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง” ซึ่งเป็นการค้นหาและดึงศักยภาพทางสายอาชีพในตัวเด็กออกมา

สำหรับหลักสูตรด้านช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ในแต่ละส่วนของคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ อาทิ หน่วยประผลกลาง หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) หน่วยความจำ (Memory) หรือ แรม (RAM) และส่วนประกอบย่อย อาทิ พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เคส (Case) ฯลฯ ก่อนจะลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีถอดและประกอบคอมพิวเตอร์ การสังเกตอาการ และซ่อมแซมเบื้องต้น รวมถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ การลงโปรแกรมต่างๆ ตลอดจนการดูแลรักษา

ด้านการเกษตร นักเรียนจะได้เรียนรู้การปลูกผักในพื้นที่จำกัด ได้แก่ การปลูกผักบุ้งและเห็ดฟาง ซึ่งเป็นผักที่ดูแลง่าย ต้องการพื้นที่ในการปลูกน้อย มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว ตลอดจนสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายและขายได้ง่าย โดยจะได้อบรมตั้งแต่การอธิบายชนิด วงจรชีวิต และระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของผัก การเตรียมอุปกรณ์สำหรับเพาะปลูก การลงมือปลูกด้วยวิธีการที่เหมาะสม การดูแล การป้องกันแมลง รวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวโดยละเอียด นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ด้านงานช่างทั่วไป ซึ่งจะเน้นงานช่างพื้นฐานทั้งงานซ่อมก๊อกน้ำ การซ่อมแซมเก้าอี้ รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ การประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติก ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ช่างต่างๆ วิธีใช้อุปกรณ์ การสังเกตจุดชำรุด และวิธีการซ่อมแซม โดยมีนักเรียนอาชีวศึกษาคอยให้คำแนะนำและลงมือทำไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด

คุณทอมมี่ กล่าวปิดท้ายว่า “เรามุ่งหวังให้โครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช” (Education on Wheels by CGH) เป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมความรู้ที่ช่วยเพิ่มพูนความสามารถและทักษะความชำนาญสายอาชีพ ซึ่ง ‘ความรู้’ และ ‘ทักษะ’ เหล่านี้ยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยรุ่นพี่ในโรงเรียนที่ได้ผ่านการอบรมแล้วสามารถสอนทักษะและความรู้ทั้ง 3 ด้านให้กับน้องๆ ในโรงเรียนได้ นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการนี้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้นอกจาก 50 โรงเรียนนำร่องในโครงการฯ ระยะแรกนี้แล้ว เรายังมีแผนที่จะเดินหน้าขยายความรู้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เวิรฟ :
คุณกฤติปัญญา เจริญสุข (ภูมิ) โทร. 02-204-8238 หรือ 081-274-1629 คุณพรทิพย์ วิริยะกิจพัฒนา (บี) โทร. 02-204-8210 หรือ
086-813-1981 และคุณประสิทธิ์ กฤษฎาอริยชน (บ๊อบ) โทร. 02-204-8236 หรือ 081-586-2813