ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จับมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย “สอศ.” และ “สพฐ.” ร่วมยกระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
30 พ.ค. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2560


“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จับมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย “สอศ.” และ “สพฐ.” 

ร่วมยกระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพแก่เยาวชนชั้นประถมศึกษา

ภายใต้โครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)”


กรุงเทพฯ – บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ “ซีจีเอช” ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านการศึกษาสายอาชีพ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)” เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนของเยาวชนและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ พร้อมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักเรียนในสายอาชีพกว่า 50 โรงเรียนทั่วประเทศ รองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานในประเทศไทยในอนาคต 


นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการนี้ กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนอย่างทั่วถึง     เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ ‘ซีจีเอช’ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย และจัดทำโครงการเพื่อการศึกษาที่มีประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนหลายส่วนทั้งการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่เหมาะสมร่วมดำเนินโครงการฯ ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”


นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ ‘ซีจีเอช’ กล่าวว่า “นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต และเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ ‘เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)’ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของเยาวชน เพิ่มพูนความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณของนักเรียนในสายอาชีพที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต”


โดยโครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)” เป็นโครงการพัฒนาความสามารถและขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงเรียนไอซียู (ICU) หรือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาและสนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล โดยเกิดจาก   ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “การลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน - Sustainable Education Investment” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับสายอาชีพให้แก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านงานช่างทั่วไป 2. ด้านคอมพิวเตอร์ และ 3. ด้านการเกษตร ภายใต้หลักสูตรที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จะทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะ การสอน ก่อนจะลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นการฝึกอบรมรวมถึงการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้เติบโตเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ดีในอนาคตในทางอ้อมอีกด้วย


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สพฐ. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยครั้งนี้ได้ร่วมมือในการคัดเลือกโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 7 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี 7 โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 โรงเรียน จังหวัดน่าน 7 โรงเรียน จังหวัดพะเยา 8 โรงเรียน จังหวัดหนองคาย 7 โรงเรียน และจังหวัดหนองบัวลำภู 8 โรงเรียน พร้อมทั้งประสานกับ สอศ. เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้ามาสอนพื้นฐานและฝึกปฏิบัติจริง จนนักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น อาทิ การซ่อมท่อประปา โต๊ะหรือเก้าอี้ การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการปลูกผักสวนครัวเพื่อดำรงชีพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน รวมถึงยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต”


ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “สอศ. ได้ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งตัวแทนนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานช่างทั่วไป งานคอมพิวเตอร์ และการเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 600 คน จากสถานศึกษา 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในการสอน จนเกิดความชำนาญ พร้อมเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งโครงการนี้จะช่วยยกระดับและส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาก้าวขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นฟันเฟืองสำคัญของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ สอศ. ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทั้งฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง”

ทั้งนี้โครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)” เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่                เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยปัจจุบันได้เริ่มฝึกอบรมความรู้และเพิ่มเติมทักษะการสอนให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา จนพร้อมเริ่มลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเริ่มที่สองโรงเรียนแรก ณ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาและโรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดนครปฐม ก่อนจะขยายผลต่อไปยังนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศตามลำดับ


###สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เวิรฟ : 

คุณกฤติปัญญา เจริญสุข (ภูมิ) โทร. 02-204-8238 หรือ 081-274-1629 คุณพรทิพย์ วิริยะกิจพัฒนา (บี) โทร. 02-204-8210 หรือ 

086-813-1981 และคุณประสิทธิ์ กฤษฎาอริยชน (บ๊อบ) โทร. 02-204-8236 หรือ 081-586-2813