ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม รับนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมต่อยอดการทำงานในอนาคต
30 ก.ย. 2559

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน เปิดประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง มั่นใจเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา ช่วยสนับสนุนให้เกิดบุคลากรคุณภาพในแต่ละสาขาอาชีพ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาสาขาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกงานในฝ่ายสำนักเลขานุการคณะกรรมการและฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยในการเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนในการให้ความรู้ และเน้นในเรื่องทักษะความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน และขั้นตอนระบบบัญชีเบื้องต้นตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงาน ไหวพริบในการแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง

"การรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงแบ่งปันความรู้และช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานจริง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อีกทั้งได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในการทำงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ผ่านการพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเป็นประสบการณ์ให้นักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายทอมมี่กล่าว

ทั้งนี้ การรับนักศึกษาฝึกงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

ด้าน ดร.มนฤทัย ระดีรมย์ และอาจารย์เสกสันต์ แสงสวัสดิ์ อาจารประจำสาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและนิเทศการดำเนินการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH โดยมีคุณธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ เลขานุการบริษัท และคุณบุญส่ง สำนึก ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคุณปฐมา อ้อยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รักษาการสายการตลาดองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (CGS) ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้