ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH หารือแลกเปลี่ยนพร้อมรับคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
16 พ.ค. 2559

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เปิดบ้านต้อนรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือแลกเปลี่ยน พร้อมรับคำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ชี้จะช่วยก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่าได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับคำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลสำหรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ฯ ซึ่ง CGH ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับหัวข้อในการร่วมหารือประกอบด้วยหลักคำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1. ส่วนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 2. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้มีส่วนได้เสีย ควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือนอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 4. ในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและ 5. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิต้องมีโอกาสได้รับการชดเชย

“นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ซึ่งเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการอบรมด้านธรรมาภิบาลให้ผู้บริหารภายในองค์กร "Good Government & Anti – Corruption" เพราะบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมีความเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวในที่สุด