ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH จัดอบรม Good Governance & Anti-Corruption
20 เม.ย. 2559

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เข้ม! จัดอบรมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลให้ผู้บริหารภายในองค์กร "Good Corporate Government & Anti – Corruption" ชี้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมีความเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “Good Corporate Government & Anti – Corruption” ให้กับพนักงานในระดับบริหารภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ หลักสูตร “Good Corporate Government & Anti – Corruption” ได้รับเกียรติจาก คุณศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาเป็นวิทยากร โดยจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เวลา 09.00 – 16.00 น.