ห้องข่าว
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่อยู่บริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    กมลพร อ่องเพ็ชร