หน้าหลักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
CGH
ราคาล่าสุด
1.05
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04 (-3.67%)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม