การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th/ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดู
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดู
นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ดู
นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ดู
นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดู
นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดู
นโยบายต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชั่น ดู
การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำผิด ดู

เอกสารบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ ดู
หนังสือรับรอง ดู
ข้อบังคับ ดู
โครงสร้างองค์กร ดู