เกี่ยวกับเรา

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการลงทุนระยะยาว ในธุรกิจหลากหลายประเภท จุดเด่นของเราคือการเข้าบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่มีศักยภาพ เพื่อถือครองกิจการที่มีรากฐานมั่งคง จากนั้นปรับปรุงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารของทีมงานใน CGH และความได้เปรียบให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

ประวัติบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นบริษัทลงทุนที่สามารถลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น การก่อตั้ง CGH เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย CGH ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 แทนที่หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ซึ่งได้เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ต่อมา CGH เจริญเติบโตโดยการซื้อกิจการ เช่น การซื้อหุ้น PDI และ CGD และมีการถ่ายโอนหุ้น MFC จาก CGS  หลังจากนั้น CGH มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทในเครือเป็นบริษัทที่มีการเติบโตในอนาคตผ่านการลดต้นทุนและขยายธุรกิจที่มีกำไรดี

วิสัยทัศน์ของเรา

เราตั้งปณิธานว่าจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลากหลายและเติบโตอย่างยั่งยืนรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามั่นใจเพราะมีเครือข่ายกว้างขวาง ประกอบกับองค์ความรู้ด้านการตลาดที่เข้มแข็ง ทำให้ตัดสินใจด้านการลงทุนได้แม่นยำ ยิ่งไปกว่านั้น เรามีบริษัทในเครือที่ส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน และเมื่อมาผนึกกำลังร่วมกัน ก็ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทเติบโตขึ้น

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยเริ่มจากรากฐานสำคัญที่มั่นคงและแข็งแกร่งดังต่อไปนี้ :

การครอบครองกิจการอย่างมีกลยุทธ์
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มบริษัทในเครือที่มีรากฐานแข็งแกร่ง
กระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มผลตอบแทนอย่างสูงสุดได้อีกด้วย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการแสวงหาข้อตกลงการลงทุนที่ยั่งยืนและมั่นคง
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ กระบวนการทำงานที่รัดกุม รวมทั้งประสบการณ์จากทั่วทั้งภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนช่วยให้เรามีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มั่นคงและวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมบริหารบริษัทในเครือให้มีกิจการเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับผลกำไรอย่างสมํ่าเสมอ
ผนึกศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มีในการจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ปรากฏเพื่อนำมาใช้ให้ก่อเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

แนวทางการบริหารงาน

CGH มีเอกลักษณ์และแนวปฏิบัติที่ต่อยอดมาจากความคิดหลักของเรา

คณะกรรมการบริษัท